Tenth Sunday after Pentecost

Jeremiah 23:23-29 Psalm 82 Hebrews 12:1-14 Luke 12:49-56

Ninth Sunday after Pentecost

Genesis 15:1-6 Psalm 33 Hebrews 11:1-16 Luke 12:32-40

Eighth Sunday after Pentecost

Ecclesiastes 1:12-2:11 Psalm 49 Colossians 3:1-17 Luke 12:13-21

Seventh Sunday after Pentecost

Genesis 18:20-33 Psalm 138 Colossians 2:6-15 Luke 11:1-13

Sixth Sunday after Pentecost

Genesis 18:1-14 Psalm 15 Colossians 1:15-29 Luke 10:38-42

Fifth Sunday after Pentecost

Deuteronomy 30:9-14 Psalm 25:1-18 Colossians 1:1-14 Luke 10:25-37

Fourth Sunday after Pentecost

Isaiah 66:10-16 Psalm 66 Galatians 6:1-10 Luke 10:1-20

Third Sunday after Pentecost

1 Kings 19:15-21 Psalm 16 Galatians 5:1,13-25 Luke 9:51-62

Second Sunday after Pentecost

Zechariah 12:8-10,13:1 Psalm 63 Galatians 3:23-29 Luke 9:18-24

Trinity Sunday

Isaiah 6:1-7 Psalm 29 Revelation 4:1-11 John 16:5-15

Pentecost Sunday

Acts 2:1-11 Psalm 104:24-35 1 Corinthians 12:4-13 John 20:19-23

The Sunday after Ascension Day

Acts 16:16-34 Psalm 47 Revelation 22:10-21 John 17:20-26

Rogation Sunday

Acts 14:8-18 Psalm 67 Revelation 21:1-4, 22:1-5 John 14:21-29

Fifth Sunday of Easter

Leviticus 19:1-2, 9-18 Psalm 145:1-19 Revelation 19:1-9 John 13:31-35

Good Shepherd Sunday

Psalm 100 Revelation 7:9-17 John 10:22-30

Third Sunday of Easter

Jeremiah 32:36-41 Psalm 33 Revelation 5:1-14 John 21:1-14

Resurrection Sunday

Acts 10:34-43 Psalm 136 Colossians 3:1-4 Luke 24:13-35

The Great Vigil of Easter

Genesis 1:1-2:3 Genesis 3 Genesis 7:1-5, 7:11-13, 7:16-18, 8:13-20, 9:8-13 Exodus 14:10-15:1 Isaiah 4:2-6 Isaiah 55:1-11 Ezekiel 36:24-28 Zephaniah 3:12-20 Romans 6:3-11 Matthew 28:1-10

Good Friday

Genesis 22:1-18 Psalm 69:1-18 Hebrews 10:1-25 John 18:1-19:37

Palm Sunday

Isaiah 52:13-53:12 Psalm 22:1-11 Luke 22:39-23:56